Manažment

Bc. Milan Bartek

konateľ spoločnosti

Je zakladateľom spoločnosti a medzi jeho úlohy patrí strategické riadenie spoločnosti, určovanie trendov a rozvoj, zodpovednosť za celkové vedenie a riadenie spoločnosti. Svoje pracovné skúsenosti nadobudol na technicky orientovaných pozíciach u  jedného z najväčších výrobcov CNC strojov v Strednej Európe. Na základe týchto vedomostí sa rozhodol založiť spoločnosť.

Bc. Patrik Zuziak

výkonný riaditeľ spoločnosti

Zastáva post výkonného riaditeľa, kde reprezentuje spoločnosť nadobúdaním a starostlivosťou o vzťahy s našimi strategickými obchodnými partnermi doma i v zahraničí, ako i zavádzaním  organizačných štandardov v personálnych oblastiach spoločnosti. Svoje pracovné skúsenosti nadobudol na technicky a obchodne orientovaných pozíciach v spoločnostiach, ktoré v oblasti automatizácie patria medzi najvýznamnejšie v Európe.

Zdenko Kubíček

prokurista spoločnosti

Je prokuristom spoločnosti. V jeho zodpovednosti je správa budov a majetku spoločnosti, taktiež zastupuje spoločnosť  pri rokovaniach s bankovými inštitúciami a  je zodpovedný za finančné riadenie, a dlhodobé finančné plány.